GMIT Prospectus 2022/23

Welcome! Dear students and families,

Fáilte! A mhic léinn agus a theaghlaigh,

On behalf of all the staff in GMIT I am delighted to welcome you to the Galway-Mayo Institute of Technology - and thank you for taking the time to learn more about us. We invite you to experience the challenging and rewarding educational opportunities that we offer to current and prospective students. Our community at GMIT is centred on our students’ success, enabling you (them) to have a transformative student experience while developing connections to a future successful career. Producing life-ready graduates has always been central to our core mission. At GMIT you will have lots of opportunities to grow and develop, to explore new interests allowing you to realise your full potential. You are the next generation of Change-Makers – and we can’t wait to meet you. One of the biggest drivers of change is technology, and over the last year, our devoted faculty and support staff have shown incredible strengths in their adaptability to change. We are proud to see their exceptional instructional ability fl ourish both in online teaching platforms and on campus. GMIT is renowned for small class sizes and strong relationships forged between students and lecturers. Being part of a close-knit community that supports you from day one is what will help you achieve your vision of success. Whether you want to develop your leadership or entrepreneurial skills, explore your creative/artistic side, or pursue a career-de fi ning work-placement, you will fi nd the guidance and support to do all this and more, right here at GMIT. Once you have made the decision to join our GMIT family, you will be embraced into a culture where values such as respect, inclusion, empowerment and sustainability allow you to grow and develop into a professional graduate who will make an important contribution to the betterment of society. Whatever your area of interest, we invite you to connect with our staff and allow us to help you with your college search. Thank you for considering GMIT!

Thar ceann na foirne go léir anseo i GMIT cuireann sé áthas orm fáilte a chur romhaibh go dtí Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo – agus ár mbuíochas libh as ucht deis a thabhairt dúinn eolas a chur ar fáil daoibh, faoin GMIT. Tugann muid cuireadh daoibh, dul i dtaithí ar na deiseanna oideachasúla dú- shlánacha agus fi úntacha, a chuireann muid ar fáil, dár mic léinn reatha agus do mhic léinn a bheas linn amach anseo. Tá rath acadúil na mac léinn lárnach i bpobal GMIT, le go mbeidh ar a gcumas rann-pháirtíocht iomlán a bheith acu agus iad ag forbairt nasc le gairmeacha rathúla a bhaint amach sa todhchaí. Tá sé mar aidhm lárnach againn, céimithe a bheas réidh chun tabhairt faoin saol a chothú anseo. Ag GMIT beidh neart deiseanna agaibh fás agus forbairt a dhéanamh. Beidh deiseanna agaibh freisin, ábhair spéise nua a iniúchadh rud a chabhróidh libh bhur gcumais iomlána a bhaint amach. Is sibhse an chéad ghlúin eile, na Ceannródaithe – agus is fada linn go mbuail fi dh muid libh. Is í an teicneolaíocht ceann de na rudaí is mó a spreagann athrú, agus le linn na bliana seo caite, léirigh ár bhfoireann díograiseach dáimhe agus tacaíochta láidreachtaí dochreidte maidir lena solúbthacht athrú de réir mar ba ghá. Táimid bródúil as a gcumas teagaisc eisc-eachtúil a fheiceáil faoi bhláth ar ardáin teagaisc ar líne agus ar an gcampas. Tá clú agus cáil ar GMIT mar gheall ar na ranganna beaga atá anseo agus mar gheall ar an gcaidreamh láidir a chruthaítear idir na mic léinn agus na léachtóirí dá bharr. Cabhróidh sé libh a bheith páirteach i bpobal lán-tacúil ón gcéad lá, agus is é seo freisin a chuir fi dh ar bhóthar bhur leasa sibh. Má tá mar aidhm agaibh bhur gcuid scileanna ceannaireachta nó fi ontraíochta a fhorbairt nó bhur dtaobh cruthaitheach no ealaíonta a iniúchadh, nó socrúchán oibre a dhíríonn ar ghairm ar leith, gheobhaidh sibh an treoir agus an tacaíocht chun é seo go léir a dhéanamh anseo i GMIT. Nuair a bheas an cinneadh déanta agaibh bheith páirteach inár gclann anseo i GMIT, glacfar libh i gcultúr a chuirfeas libh maidir le luachanna ar nós meas, cuimsiú, cumasú agus inbhuanaitheacht. Is iad na luachanna seo a chuirfeas ar bhur gcumas a bheith in bhur gcéimithe gairmiúla agus ag éirí as sin go mbeidh sibhse in ann cur le leas na sochaí. Cibé réimse spéise atá agaibh, tugaimid cuireadh daoibh teagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann. Cuirfear chuile eolas ar fáil daoibh maidir lena bhfuil le tairiscint againn. Go raibh maith agaibh as ucht GMIT a chur san áireamh!

Dr Orla Flynn President, Galway-Mayo Institute of Technology

Dr Orla Flynn Uachtarán, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

20

Powered by