Treoir don Chlárú ar Líne - Do Mhic Léinn na Chéad Bhliana

Seicliosta

Déanta?

Clárú ar líne Grianghraf a Uaslódáil

Uimhir SUSI a chur isteach (más cuí) Do chuid Sonraí Pearsanta a nuashonrú D’uimhir PPS curtha isteach agat (más cuí) ? D’Éirchód baile seolta chuig registration@nuigalway.ie (más cuí) ? Sonraí teagmhála i gcás éigeandála a chur isteach Do sheoladh rphoist pearsanta a chur isteach Do sheoladh i rith an téarma a chur isteach

Do chuid táillí a íoc Suirbhé an ÚAO Do Chuntas Campais (CASS) a shocrú

*Chun críche faisnéise amháin atá ábhar an leabhráin seo agus ní mheasfar gur bonn conartha é idir OÉ Gaillimh agus iarrthóir nó aon tríú páirtí eile. Cé go ndearnadh tréaniarracht cruinneas na faisnéise san fhoilseachán seo a chinntiú, coimeádann an Ollscoil an ceart aon chúrsa, siollabas, scrúdú, dáta, táille, rialachán, riail nó ordú a athrú, a leasú nó a scriosadh tráth ar bith, gan fógra a thabhairt.

Powered by