Treoir don Chlárú ar Líne - Do Mhic Léinn na Chéad Bhliana

Treoir don Chlárú ar

Líne 2020/2021

www.nuigalway.ie/registration

Clár

Fáilte ón Uachtarán

Dátaí Tábhachtacha

Profile Cad ba cheart a dhéanamh anois?

Conas Clárú – céim ar chéim

REGISTER

COURSES

FINANCE

PROFILE

PRINT LOGOUT

Personal Information

Cabhair leis an gclárú

Gluais

Foireann Tacaíochta OÉ Gaillimh

Seicliosta

Fáilte ón Uachtarán

A mhac léinn, a chara,

Tá an-áthas orm fáilte a chur romhat mar mhac léinn in OÉ Gaillimh. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh agus tairbhe as an am a chaithfidh tú anseo.

Tugtar treoir faoin bpróiseas clárúcháin sa treoir seo.

Molaim duit go láidir an treoir seo a léamh go cúramach. Gheobhaidh tú freagraí anseo ar go leor ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith agat ag an bpointe seo, chomh maith le treoracha tábhachtacha faoin bpróiseas clárúcháin in OÉ Gaillimh. Chomh maith leis sin, tá neart ábhar agus comhairle a chabhróidh leat sa chéad bhliain le fáil ar an suíomh gréasáin www.nuigalway.ie/startinguniversity . Guím gach rath ort i do chuid staidéir anseo in OÉ Gaillimh.

Mise le meas,

An tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh Uachtarán

Dátaí Tábhachtacha Seimeastar 1 2020

Osclaíonn an clárú ar líne - Clárú do do chúrsa agus do mhodúil

Dúnann an clárú ar líne - Clárú do do chúrsa agus do mhodúil

16 Meán Fómhair

14 Deireadh Fómhair

Mic léinn nua sa chéad bhliain - Fochéimithe

Mic léinn nua sa chéad bhliain Dúnann an clárú ar líne

DÁTAÍ ACADÚLA

Clárú in OÉ Gaillimh – Clárú/Clárlann

Céim 1

Logáil isteach chun clárú

REGISTER

Téigh chuig Tairseach Chlárúcháin OÉ Gaillimh ag www.nuigalway.ie/reg Cliceáil ar an gcnaipe ‘ Click here to Register ’

Mic léinn neamh - AE amháin Ní mór duit dul i dteagmháil le hOifig na dTáillí sula gcláraíonn tú. Socraigh cúrsaí táillí agus ansin is

Mic léinn neamh - AE

Username Password

féidir leat clárú AR LÍNE. Tuilleadh eolais anseo.

Mic léinn AE

Teastóidh na nithe seo a leanas ó gach Mac Léinn: D’uimhir CAO, a bheidh mar ‘ ainm úsáideora ’ agat (d’uimhir aitheantais mic léinn OÉ Gaillimh as seo amach) ‘ Pasfhocal ’ ar ionann é agus ‘galwayllmm’, is é sin an focal ‘galway’ (‘g’ beag) agus dáta agus mí do bhreithe. E.g. ‘galway2101’ Sa chás gur fhreastail tú ar OÉ Gaillimh roimhe seo, ní mór duit an tseanuimhir aitheantais mic léinn OÉ Gaillimh a bhí agat roimhe seo a úsáid.

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

An bhfuil fadhb agat logáil isteach? r: reghelp@nuigalway.ie nó t: 091 493999

Céim 2

Cuir tús leis an bpróiseas clárúcháin chun a dhearbhú gombeidh tú cláraithe

Fáilte chuig leathanach próifíle do chúrsa Tá do shonraí mic léinn agus sonraí do chúrsa le fáil ar an leathanach seo:

Student Name Course Information Start and End Dates

Cód an Chúrsa Cód an Chúrsa chun tuilleadh eolais a fháil faoi: NUIG/GY (CAO) – Cliceáil anseo

COURSES

FINANCE

PROFILE

PRINT LOGOUT

COURSE

COURSES

BC- XXXX REGISTER HERE

Bachelor of Commerce

YEAR: 1 ACADEMICYEAR: - STRUCTURE LEVEL: 1 START/END: - MODE OF STUDY: Full Time STATUS: Pre-registered FEE CATEGORY: EU Undergraduate LOCATION: NUIG STREAM: BC1 Bachelors of Commerce

Stádas: Pre-registered/Réamhchláraithe - Níl tú cláraithe mar mhac léinn in OÉ Gaillimh go fóill Cliceáil ar an gcnaipe ‘Register here’ agus cuirfear tús le próiseas clárúcháin do chúrsa. • Mura bhfuil ‘ Register here ’ le feiceáil, téigh i dteagmháil le reghelp@nuigalway.ie

Ar thug tú aon bhotúin faoi deara ar leathanach do chúrsa? r: reghelp@nuigalway.ie nó t: 091 493999

Aontaigh leis na téarmaí agus na coinníollacha

Céim 3

A luaithe is atá “ Terms and Conditions ” léite agat, ba cheart duit tic a chur sa ticbhosca. Mura nglacann tú leis na “ Terms and Conditions ”, ní bheidh tú in ann dul níos faide le d’iarratas.

An aontaíonn tú leis na Téarmaí & Coinníollacha Aontaím

Yes I agree

Cliceáil anseo le haghaidh T&C

Céim 4

Sonraí pearsanta a nuashonrú

Sa chuid seo, ní mór nuashonrú a dhéanamh ar na réimsí atá marcáilte le: Éigeantach*

Nationality* Domicile* Residence while at college* Student PPS Number

Emergency Contact Name Emergency Contact number Religion Most recent 3rd level institution attended Award Year Awarded

Iarrtha Más cuí

Mura dtuigeann tú aon cheann de na téarmaí atá ar an liosta Sonraí Pearsanta, féach sa ghluais atá ag deireadh na treorach.

Céim 5

Grianghraf a uaslódáil

Cad a theastaíonn? Ní mór duit grianghraf díot féin a uaslódáil anois le haghaidh do chárta aitheanatais mic léinn OÉ Gaillimh. Déan cinnte go bhfuil an íomhá: Ar ardcháilíocht Ar mhéid grianghraif pas Is féidir ‘féinín’ a thógáil ar d’fhón/do tháibléad Ní mór an grianghraf a thógáil go hingearach (Ná cas an gléas chun grianghraf tírdhreacha a thógáil mar ní féidir é a choigeartú tar éis é a uaslódáil) Tá tuilleadh eolais faoi íomhánna inghlactha ar fáil ach cliceáil anseo Conas é a dhéanamh? • Cliceáil ‘ Browse ’ chun an íomhá ar do PC/gléas leictreonach a aimsiú • Cliceáil ar do ghrianghraf chun é a oscailt • Brúigh ‘ Upload ’ Tabhair faoi deara! Cinntigh go roghnaíonn tú an íomhá atá uait mar ní féidir ceann eile a uaslódáil tar éis don uaslódáil a bheith críochnaithe agus dearbhaithe. Ní mór duit grianghraf ingearach a uaslódáil roimh 20 Meán Fómhair 2020 . Do chárta aitheantais mic leinn OÉ Gaillimh – bealeach dáileacháin, níl na dátaí socraithe fós.

PORTRÁID

TIRDHREACH

Fadbhanna le d’íomhá a uaslódáil? r: regphotos@nuigalway.ie nó t: 091 493999

Céim 6

Táillí a íoc

D’fhonn a bheith cláraithe mar mhac léinn, ní mór duit na táillí cuí a íoc. Chun tuilleadh a fháil amach faoi na táillí is gá duit a íoc,

Cliceáil anseo

Tabharfaidh na 6 cheist a chuirfear ort ag an gcéim seo eolas duit maidir le méid na dtáillí a bheidh le híoc agat. Mura bhfuil tú in ann dul thar an gcéim seo, gheobhaidh tú treoir faoi dul i dteagmháil le hOifig na dTáillí. Agus freagra tugtha agat ar na ceisteanna go léir, déanfar do chuid táillí a ríomh bunaithe ar do chuid freagraí. Seo na táillí is gá duit a íoc ar líne nó le gíoró bainc. Má thug tú ‘ Yes ’ mar fhreagra ar an gCeist faoi mhaoiniú SUSI, ní mór duit SUSI a roghnú ón roghchlár anuas agus d’uimhir SUSI a chur isteach san fhormáid WXXXXXXXXXXXX. Roghnaigh ' Íoc Anois ' chun do chuid táillí a íoc. Osclófar leathanach sláníocaíochta agus féadfaidh tú sonraí do chárta creidmheasa/dochair a chur isteach. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil

Meastachán ar an Táille

Céim 7

Líon an Suirbhé um Chothroime Rochtaine an ÚAO

Iarrann an ÚAO (an tÚdaras um Ard-Oideachas) orainn suirbhé a chur ar mhic léinn thar a gceann chun eolas a bhailiú faoina gcúlra sóisialta, eacnamaíochta agus cultúrtha nuair a chláraíonn siad. Tá an suirbhé faoi rún agus seoltar na freagraí ar ais chuig an ÚAO gan ainm ná seoladh. Féach http://hea.ie/ chun tuilleadh eolais a fháil. Lean ar aghaidh agus líon suirbhé an ÚAO ar líne anois. Conas an clárú a chríochnú Agus an suirbhé déanta agat cliceáil ar an gcnaipe ‘ Finish ’ Tabharfar ar ais chuig an leathanach ‘ Courses ’ thú Beidh do stádas athraithe anois ó ‘ Pre-registered ’ go ‘ Registered ’

COMHGHAIRDEAS! Is mac léinn cláraithe de chuid OÉ Gaillimh anois tú.

An dteastaíonn ráiteas uait a chruthaíonn go bhfuil tú cláraithe? A luaithe is a bheidh tú cláraithe, is féidir cruthúnas go bhfuil tú cláraithe a phriontáil amach ach cliceáil ar an gcnaipe ‘ Proof of registration ’ ar an leathanach ‘ Courses ’. Tá an nasc céanna le fáil faoin táb Profile ag barr an leathanaigh.

An dteastaíonn tuilleadh cabhrach uait? r: reghelp@nuigalway.ie nó t: 091 493999

Cad ba cheart a dhéanamh anois?

1

Ceartaigh do Phróifíl:

Nuashonraigh an seoladh a bheidh agat i rith an téarma Cá mbeidh tú ag fanacht i nGaillimh i rith na bliana? Athraigh do ríomhphost pearsanta Seol do sheoladh ríomhphoist nua nó athrú ar do sheoladh ríomhphoist chuig reghelp@nuigalway.ie e.g. Cuir isteach d’uimhir theagmhála phearsanta 08x 12345667

COURSES

FINANCE

PROFILE

PRINT LOGOUT

Profile

Personal Information

Name: Joan Blogs ID NUMBER: 18XXXXXX DATE OF BIRTH: GENDER: FEMALE

Cuir isteach d’uimhir SUSI (más cuí) WXXXXXXXXXXXX

Upload Photo

Home Address

ADDRESS: - PHONE NUMBER: MOBILE NUMBER: EMAIL ADDRESS:

Uaslódáil grianghraf Mura bhfuil sé déanta agat go dtí seo

Éirchód Seol d’Éirchód ar rphost chuig reghelp@nuigalway.ie mura bhfuil sé le feiceáil le do sheoladh baile.

Team Address

ADDRESS: - PHONE NUMBER: MOBILE NUMBER: EMAIL ADDRESS:

Edit

An dteastaíonn tuilleadh cabhrach uait? reghelp@nuigalway.ie nó glaoigh ar 091 493999

Cad ba cheart a dhéanamh anois?

2

Do Mhodúil a Roghnú

1

Sula roghnaíonn tú do mhodúil: - Téigh chuig an seisiún eolais faoi mhodúil le linn na seachtaine eolais - Léigh aon ábhar faoin gcúrsa atá ar fáil - Cliceáil anseo chun bileog eolais a fháil faoi conas do churaclam céad bhliana a chur le chéile. Do mhodúil a roghnú: Cliceáil ar ‘ SELECT SUBJECT/MODULES ’ ar leathanach do chúrsa. Féach ar an bhfíseán maidir le modúil a chur leis/a scriosadh Do mhodúil a dhearbhú: Agus na modúil roghnaithe agat tá sé an-tábhachtach ‘Confirm’ a bhrú agus leanúint ar aghaidh go ‘Finish’ Rochtain ar Blackboard: Nuair a bheidh na modúil roghnaithe agat, beidh rochtain agat orthu 24 uair a chloig ina dhiaidh sin ar Blackboard. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais faoi Blackboard a fháil.

2

3

Roghnaigh do mhodúil

3

Do Chuntas Campais a chur ag obair - CASS (cuntas TF)

A luaithe is a bheidh tú cláraithe, ba cheart duit do Chuntas Campais (CASS) a chur ag obair láithreach. Tá an chéim seo an-tábhachtach.

NÍ MÓR duit do phasfhocal a athrú chun do chuntas a dhaingniú. Caithfidh do phasfhocal a bheith alfa-uimhriúil, 8 gcarachtar ar a laghad, agus caithfidh cás uachtair, cás íochtair agus saincharachtar a bheith ann, e.g. Farra12ige&.

Cliceáil anseo chun do Chuntas Campais a chur ag obair

Ní féidir leat logáil isteach? Ar díchumasaíodh do chuntas? An bhfuil cabhair ag teastáil uait? Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais faoi na seirbhísí TF atá ar fáil in OÉ Gaillimh a fháil.

Tacaíocht le Clárú

Ríomhphost Fón Conas teagmháil a dhéanamh linn

091 493999

Línte fóin: Oscailte: 14 Meán Fómhair 2020 Dúnta: 14 Deireadh Fómhair 2020

reghelp@nuigalway.ie regphotos@nuigalway.ie

Uaireanta Oscailte do cheisteanna fóin agus ríomhphoist: Luan go hAoine: 9:00 rn - 1.00 in / 2:00 in - 5:00 in

Nuashonruithe ón Oifig Chlárúcháin maidir leis an gCoróinvíreas (Covid-19) Faoi láthair, tá oifigí Clárúcháin dúnta. Tá an fhoireann cumasaithe le bheith ag obair ó chian agus táimid ar fáil ar ríomhphost nó ar an nguthán.

reghelp@nuigalway.ie

regphotos@nuigalway.ie

Cad atá i gceist le clárú? Is é atá i gceist le clárú ná bailiú agus cothabháil shonraí na mac léinn. Ní mór do gach mac léinn in OÉ Gaillimh clárú gach bliain le bheith ina m(h)ac léinn san Ollscoil. Céim éigeantach atá ann. Clárú ar Líne Tugann clárú ar líne saoirse don mhac léinn clárú ar chúrsa agus na táillí a íoc ar líne chomh maith www.nuigalway.ie/reg Ainm úsáideora/ID Is ionann d’ainm úsáideora/ID agus d’uimhir CAO - agus beidh an uimhir sin mar uimhir aitheantais mic léinn duit in OÉ Gaillimh as seo amach.

Téarmaí agus Coinníollacha Tuigeann gach mac léinn a chláraíonn le OÉ Gaillimh go bhfuil siad ag glacadh leis go bhfuil siad sásta cloí le rialacha agus rialacháin uile na hOllscoile is infheidhme do na mic léinn. Cliceáil ar ‘ Terms & Conditions ’ ar ár suíomh gréasáin www.nuigalway.ie/ reg chun tuilleadh eolais afháil. Náisiúntacht

Tír do bhreithe.

Sainchónaí

Tagraíonn sainchónaí don tír ina raibh seoladh buan agat sular thug tú faoin gclár staidéir. Mar shampla, má thagann duine ón bPolainn go hÉirinn coicís sula dtosaíonn sé cúrsa ardoideachais, is í an Pholainn an tír ina bhfuil buanchónaí air nó uirthi cé go bhfuil seoladh comhfhreagrais in Éirinn aige nó aici. Is í Éire a bheadh mar Thír Bhunaidh ag mic léinn a raibh cónaí orthu in Éirinn ar feadh 3 bliana nó níos mó roimh thús an chúrsa. Ní féidir le Tír Bhunaidh an mhic léinn athrú le linn a t(h)réimhse staidéir. Uimhir PPS Tabhair d’uimhir PPS. Is riachtanas de chuid an ÚAO é seo.

Pasfhocal

I gcás mac léinn nua, nó murar chuir tú do chuntas ag obair go dtí seo; is é do phasfhocal an focal Galway (g beag) agus na chéad 4 uimhir de do dháta breithe (san fhormáid llmm e.g. galway3101 ) Ceisteanna chuig: servicedesk@nuigalway.ie Cláraigh anseo Agus tú logáilte isteach ar an leathanach ‘ Courses ’, cliceáil ar ‘ Register Here ’ agus cuirfear tús leis an bpróiseas clárúcháin.

Teideal an Chúrsa

Sonraí teagmhála i gcás éigeandála Tabhair ainm agus uimhir theileafóin duine a bhféadfaimis teagmháil a dhéanamh leis nó léi i gcás éigeandála. Táillí Caithfear gach ceist faoi Tháillí a sheoladh chuig Oifig na dTáillí a bhfuil a gcuid sonraí le fáil anseo . Seoladh le linn an Téarma: Is féidir do sheoladh le linn an téarma (an áit a mbeidh tú ag fanacht i nGaillimh) a leasú faoin táb Profile.

Seo samplaí de theidil chúrsaí: Baitsiléir sna Dána nó Baitsiléir san Eolaíocht etc. Tuilleadh eolais anseo . Cúrsa TLC TLC100 - Is áis scileanna acadúla an tIonad Foghlama ar Blackboard a ndéantar gach mac léinn chéad bhliana a chlárú air go huathoibríoch. Baineann sé leis an Ionad Scileanna Acadúla. Cliceáil anseo . Cad atá i gceist le mo Chuntas Campais? - CASS (Cuntas TF)? Uimhir aitheantais ar leith (d'uimhir CAO, nó d’uimhir Mic Léinn anois) agus pasfhocal ar leith atá i gceist le dintiúirí do Chuntais Campais (Cuntas TF). Tugann na dintiúirí seo rochtain ar na nithe seo a leanas duit: Ríomhlanna, WiFi, MicrosoftOffice 365 (Rphost, Word, Excel, OneDrive), Blackboard, Córais na Leabharlainne, Clárú Féinseirbhíse, MyCampus, Socrúchán Oibre, Amchláir Scrúduithe, Torthaí Scrúduithe Chun do Chuntas Campais a chur ag obair, cliceáil anseo . Cliceáil anseo le heolas afháil faoi na seirbhísí TF atá ar fáil in OÉ Gaillimh.

Rphost pearsanta agus Fón Póca

Bí cinnte go gcuireann tú do sheoladh rphoist pearsanta agus uimhir d’fhón póca le do Phróifíl. Uimhir SUSI (más cuí) Is é SUSI an t-údarás dámhachtana atá anois ann do mhic léinn nua ar mian leo iarratas a dhéanamh ar dheontas. Tosaíonn uimhir thagartha SUSI le Wagus bíonn 12 uimhir ina dhiaidh sin . Cód an Chúrsa Úsáideann tú cód CAO an chúrsa agus tú ag déileáil leis an Oifig Iontrála, ach úsáidfidh tú cód an chúrsa agus tú ag déileáil leis an Oifig Clárúcháin mar shampla; 1BA1 (Baitsiléir sna Dána). Tuilleadh eolais anseo .

Dearmad déanta agat ar do Phasfhocal?

Má chuir tú do chuntas ag obair cheana ach má tá dearmad déanta agat ar do phasfhocal - cliceáil ar CASS chun tuilleadh eolais afháil. Déan teagmháil le Deasc Eolais na Leabharlainne agus TF má bhíonn aon deacracht agat.

AG TOSÚ SAN OLLSCOIL Féach ar ‘Orientation Week’ ar láithreán gréasáin OÉ Gaillimh

Ag Tosú San Ollscoil

Tuilleadh comhairle uait? Tá cuidiú le fáil ó na foirne tacaíochta eile

ACCESS CENTRE

DISABILITY SUPPORT SERVICES STUDENT REGISTRY HELPDESK

MATURE STUDENTS

FEES

ISS SERVICE DESK

LIBRARY

STUDENT SERVICES

ADMISSIONS

Seicliosta

Déanta?

Clárú ar líne Grianghraf a Uaslódáil

Uimhir SUSI a chur isteach (más cuí) Do chuid Sonraí Pearsanta a nuashonrú D’uimhir PPS a chur isteach D’Éirchód baile seolta chuig reghelp@nuigalway.ie, más cuí? Sonraí teagmhála i gcás éigeandála a chur isteach Do sheoladh rphoist pearsanta a chur isteach Do sheoladh i rith an téarma a chur isteach

Do chuid táillí a íoc Suirbhé an ÚAO Do Chuntas Campais (CASS) a shocrú

*Chun críche faisnéise amháin atá ábhar an leabhráin seo agus ní mheasfar gur bonn conartha é idir OÉ Gaillimh agus iarrthóir nó aon tríú páirtí eile. Cé go ndearnadh tréaniarracht cruinneas na faisnéise san fhoilseachán seo a chinntiú, coimeádann an Ollscoil an ceart aon chúrsa, siollabas, scrúdú, dáta, táille, rialachán, riail nó ordú a athrú, a leasú nó a scriosadh tráth ar bith, gan fógra a thabhairt.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17

www.nuigalway.ie

Powered by