GMIT Prospectus 2021/22

Welcome! On behalf of all the staff in GMIT I am delighted to welcome you to the Galway-Mayo Institute of Technology. GMIT is renowned for being a student-centred organisation, where students regularly comment on the excellent staff-student relationships. Our Strategic Plan (2019-2023) has a strong focus on building communities as well as enhancing the individual experience. Our Core Values underpin our ethos and guide our thinking and actions – they speak of a nurturing, respectful and egalitarian culture. Our vision is to provide you, our students, with a transformative university experience, empowering our graduates to fully contribute to the social, economic and cultural betterment of society. This is appropriate now more than ever in the context of our ambition to become a Technological University with our consortium partners IT Sligo and Letterkenny IT. Our graduates have an excellent track record in obtaining employment and are highly sought after by employers due to the nature of the applied learning we facilitate during your time with us. Over 90% of our graduates are in employment or further study nine months after graduating. As a society we have faced many challenges in the last year, due to the Covid-19 global pandemic, and as a society we will continue work towards full recovery. In GMIT we have been innovative in ensuring that we continue to deliver an outstanding educational experience through a blended approach – ensuring the flexibility of an innovative online experience while continuing to support many on-campus activities including our strong practical focus. As you transition to higher education, we help you along the way with a five-week welcome programme followed by peer-mentoring supports. This is what we refer to as the First Year Experience and I strongly recommend that you engage in all of these targeted initiatives designed to support you on your journey with us. More detailed information is included in this prospectus. We are also fortunate in GMIT with the strong relationship between our wonderful Students Union and our management team. Through the Students Union you will have opportunities to join a wide range of clubs and societies. I can’t emphasise enough how important this can be to help make new friends and form new bonds, although it is of course important to keep adequate time for study and course work! Throughout your time in GMIT all we ask of you is that you make your best effort, and should you need support to deal with a particular challenge don’t be afraid to ask. We have an excellent Student Services team with experience of dealing with all of life’s challenges. Thank you for considering GMIT and I look forward to meeting you on your journey with us!

Fáilte! Thar ceann na foirne go léir anseo i GMIT cuireann sé áthas orm fáilte a chuir romhaibh go dtí Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Maigh Eo. Tá clú agus cáil ar an GMIT mar gheall gur eagraiocht í atá mac léinn lárnach. Go minic tagraíonn na mic léinn don chaidreamh iontach atá idir an fhoireann agus iad féin. Déanann ár bPlean Stráitéiseach (2019 - 2023) treisiú ar an gcur chuige seo áit a bhfuil fócas ar phobail a neartú agus ar eispéaras an duine aonair a fheabhsú. Is iad ár mBunluachanna atá mar bhonn agus mar thaca ag an éiteas atá anseo i GMIT agus is iad a threoraíonn ár machnamh agus ár ngníomhaíochtaí - léirionn siad cultúr oiliúnach, ómósach agus cothramaíoch. Tá sé mar aidhm againn eispéaras bunathraitheach ollscoile a chur ar fáil daoibhse ár mic léinn, le go mbeidh ar chumas ár gcéimithe rannpháirtíocht iomlán a bheith acu agus iad ag cur le bisiú sóisialta, eacnamaíochta agus cultúrtha na sochaí. Tá sé seo oiriúnach maidir leis an uaillmhian atá againn athainmniú a fháil mar Ollscoil Teicneolaíochta lenár gcomhpháirtithe IT Shligigh agus IT Leitir Ceanainn. Éiríonn lenár gcéimithe fostaíocht a fháil agus bíonn an-tóir ag fostóirí orthu mar gheall ar an bhfoghlaim fheidhmeach a chuireann muid ar fáil daoibhse le linn bhur gcuid ama linn. Tá os cionn 90% dár gcéimithe fostaithe nó ag déanamh tuilleadh staidéir naoi mí tar éis dóibh céim a bhaint amach. Tá aghaidh tugtha againn ar go leor dúshlán le bliain anuas, mar gheall ar phaindéim dhomhanda Covid-19 agus mar shochaí leanfaidh muid ar aghaidh sa tóir ar athshlánú iomlán. Anseo i GMIT tá bealaí nuálacha i réim chun cinntiú go gcuireann muid eispéaras oideachais den chéad scoth ar fáil trí cur chuige cumaisc a sholáthrú – a chinntíonn eispéaras nuálach solúbtha ar líne agus ag an am céanna a thacaíonn le go leor de na himeachtaí ar campas a choinneáil ag imeacht, an fócas láidir ar an taobh praiticiúil den fhoghlaim san áireamh. Chun cabhrú libh leis an trasdul chuig ardoideachas, cuireann muid clár fáiltithe cúig seachtainí ar fáil daoibh chomh maith le tacaíocht piarmheantóireachta. Tugann muid Eispéaras na Chéad Bhliana air seo agus molaim go láidir daoibh páirt a ghlacadh sna tionscnaimh spriocdhírithe seo atá deartha chun tacaíocht a thabhairt daoibh ar bhur n-aistear linn. Tá mioneolas breise le fáil sa réamheolaire seo. Chun cabhrú libh leis an trasdul chuig ardoideachas, cuireann muid clár fáiltithe cúig seachtainí ar fáil daoibh chomh maith le tacaíocht piarmheantóireachta. Tugann muid Eispéaras na Chéad Bhliana air seo agus molaim go láidir daoibh páirt a ghlacadh sna tionscnaimh spriocdhírithe seo atá deartha chun tacaíocht a thabhairt daoibh ar bhur n-aistear linn. Tá mioneolas breise le fáil sa réamheolaire seo. Le linn bhur gcuid ama linn i GMIT ní iarrtar oraibh ach go ndéanfaidh sibh bhur seacht ndícheall agus má theastaíonn tacaíocht uaibh chun déileáil le dúshláin ar leith ná bíodh eagla oraibh cúnamh a lorg. Tá Seirbhís Mac Léinn iontach againn agus taithí mhaith ag lucht na seirbhíse seo déileáil le dúshláin an tsaoil. Míle buíochas libh as ucht an GMIT a roghnú agus táim ag súil le bualadh libh ar bhur n-aistear linn.

Dr Orla Flynn President, Galway-Mayo Institute of Technology

Dr Orla Flynn Uachtarán, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

20

Powered by